Tel: +421-918867876
Email: svb@svbparkmladeze.sk

 
 Dôležité telefónne čísla

integrovaný záchranný systém: 112
záchranná služba: 155
hasičský zbor: 150
polícia: 158
mestská polícia: 159


SVB II - 24 hod.
havarijná služba
voda, elektrina,
kúrenie, plyn
0915 595 991

výťah:
0905 491 421

plynárne:
0850 111 727

elektrárne:
0800 123 332 

 
 
 
Dôležité informácie
Hlavné domové uzávery vody, plynu a ústredného kúrenia sa nachádzajú naľavo od výťahu v miestnosti prívodu ÚK. Hlavný vypínač elektrickej energie sa nachádza na prvom poschodí.
 
Rekonštrukcie a stavebné úpravy

Prosíme užívateľov bytov, ktorí sa chystajú robiť v byte stavebné úpravy a/alebo zmeny rozvodov, aby v každom prípade tieto konzultovali s radou SVB. Všetky tieto zmeny môžu ovplyvniť vyvážené fungovanie spoločných rozvodov v celom našom bloku či dokonca jeho statiku. V prípade väčších úprav či plánovanej zmeny dispozičného riešenia je nutný posudok statika a dodržanie všetkých s tým spojených legislatívnych podmienok. Neprípustné sú zásahy do spoločných častí domu ako sú najmä nosné konštrukcie, schodištia, obvodové múry, vchody... a spoločných zariadení domu ako sú najmä výťah, elektrické, plynové, vodovodné, vykurovacie, kanalizačné, telefónne, televízne, rozhlasové a dátové rozvody...  

Pred začatím prác je vhodné, z dôvodu ohľaduplnosti voči ostatným užívateľom bytov, vyvesiť vo vestibule upozornenie na prebiehajúce práce s približným termínom dokončenia.
 
Úplné znenie domového poriadku (schválený zhromaždením 12/2013). Doplnený o aktuálny kontakt na havarijnú službu- pdf
 
Oprava systémových závad, zatepľovanie a rekonštrukcia bloku
Po niekoľkoročnom úsilí s množstvom nepohodlia, prachu a hluku sa podarilo dotiahnuť do úspešného záveru rekonštrukciu fasády, strechy a zateplenia celého bloku, vrátane suterénu. Spolu s novým výťahom priniesla rekonštrukcia zvýšený komfort nášho spoločného bývania z hľadiska estetických aj ekonomických.
V priebehu roka 2011 sa podarilo postupne vymeniť hlavné elektrické rozvody vrátane výmeny schodišťových svietidiel spínaných pohybovým senzorom. Boli vymenené a vyregulované vodorovné a zvislé rozvody plynu a vody, ktorých stav bol kritický. V rámci toho bol zrekonštruovaný aj protipožiarny systém, čím spĺňa požiadavky súčasných noriem. Perspektívne bola do zvislých rozvodov nainštalovaná aj vetva na technickú úžitkovú vodu. Postupne aj interiér nášho bloku nadobúda modernejší vzhľad.
Udržujme, zveľaďujme a chráňme si svoj majetok pred poškodzovaním a znehodnotením !
 
Vybrané predpisy a normy
VZN č. 53/2018 Mestskej časti Košice - Sever - pdf
Zákon č.246/2015 - pdf
Zákon č.182/1993 - pdf
Zákon č.367/2004 -pdf
Vládny program zatepľovania - pdf
Nariadenie vlády č.547/2008 - pdf
Zoznam systémových porúch bytového domu - pdf
Vyhláška č.210/2000 - pdf
 
© 2009-2023 SVB Park mládeže Košice

Stilus web building